Aydınlatma Metni

“6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” GEREĞİNCE MÜŞTERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

CEYLAN OTEL SEYAHAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İnönü Cad. No:80 ÇORUM/TÜRKİYE adresinde mukim CEYLAN OTEL SEYAHAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ANİTTA HOTEL”), tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “ vergi kimlik numarası, kimlik bilgileri, mesleği, pasaport bilgileri, ehliyet bilgileri, kan grubu bilgisi, açık adresi, telefon/fax/e-posta bilgileri, banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, araç plakası, kep bilgileri, müşteri öneri/şikâyet formu bilgileri, güvenlik kameraları görüntüleri, ses kayıt bilgileri ve kartvizit bilgileri, konaklama tarihi, imza, sigara içip içmediği bilgisi, kulüp bilgileri, lisans bilgileri, check-in, check-out bilgileri, otel fitness üyelik bilgileri, yakınının adı soyadı, yakının telefon bilgisi, sağlık problemi bilgisi, otel kayıt no, oda no bilgisi, konaklama bilgileri, avuç içi, parmak izi bilgileri, retina taraması, yüz tanıma bilgileri, giriş şifresi, ” gibi verileriniz başta olmak üzere KVKK kapsamında belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Kurumsal iletişimin sağlanabilmesi,
 • Etkinliklerde katılım durumunun belirlenmesi, katılım teyidi,
 • Özel sebepler neticesinde araçlarını otoparkta bırakmak zorunda olan konuklar ile iletişimi sağlamak,
 • Konaklama iş birliği sağlama, teknik süreçler kapsamında iş süreci gereği kişi ve kurumlar ile iletişim sağlama,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Toplantıya katılımın teyidi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, toplantı ile ilgili bilgi sunulması ve güvenliğin sağlanması,
 • Alım satım yapılan ürünlerin mevzuattan kaynaklı yükümlülerin yerine getirilmesi,
 • Alım satım yapılan ürünlerin ödeme tahsilatı yükümlülerin yerine getirilmesi,
 • Misafirin konaklama kaydının ve Polis Raporunun oluşturulması,
 • Şirketin muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç operasyonlarının yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,
 • Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,
 • Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,
 • Şirketin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,
 • Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
 • Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere ANİTTA HOTEL grup şirketleri ve mağazaları ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz yurt içinde tutulabileceği gibi bilgi teknolojileri alt yapısının yurt dışında bulunması durumunda yurt dışında da tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi ve İmha Politikası

Kişisel Verileriniz, iş ilişkisi devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz ilgili mevzuatı uyarınca iş ilişkisinin sona ermesine müteakip 3 (üç) yıl boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde ve herhalde saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde, ANİTTA HOTEL tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 • KVKK’nın 11. maddesi ve yürürlükte olan sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK 13/1 maddesi gereğince yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi ceylanturizm@hs04.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da İnönü Cad. No:80 ÇORUM/TÜRKİYE adresimize posta yoluyla gönderdiğiniz taktirde (30) gün içerisinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre başvurunuzdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Preferred Date and Time Selection

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection